Algemene voorwaarden

Op alle leveringen en diensten van mixtas zijn algemene voorwaarden van toepassing.
Bij het plaatsen van een bestelling en het boeken van een workshop/kinderfeestje, worden de algemene voorwaarden geacht te zijn geaccepteerd .

Hieronder treft u de algemene voorwaarden van mixtas aan: eerst die voor de webshop en daarna die voor de workshops en kinderfeestjes:

 

Algemene voorwaarden webshop Mixtas

INHOUD:
1.   Toepassing
2.   Verzending
3.   Levering
4.   Betaling
5.   Retourzending
6.   Aansprakelijkheid
7.   Overmacht
8.   Privacy
9.   Toepasselijk recht
10. Intellectueel eigendom
1. Toepassing
Op alle overeenkomsten met Mixtas zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
Het doen van een bestelling houdt in dat de toepassing van deze algemene voorwaarden aanvaard wordt.
2. Verzending
Nadat u een bestelling heeft geplaatst krijgt u van ons per e-mail een bevestiging van uw bestelling. Indien het artikel niet op voorraad is, krijgt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
Mixtas heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. Indien (een deel van) de bezorging vertraging ondervindt, hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn van het artikel, dan wel om andere redenen, ontvangt u hiervan uiterlijk zeven werkdagen nadat de bestelling geplaatst is, bericht. Ditzelfde geldt indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd,
Voor verzending binnen Nederland wordt door Mixtas een bijdrage voor de portokosten en verpakkingskosten in rekening gebracht.
Voor klanten uit het buitenland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land waarnaar het pakket verzonden wordt. U krijgt na de bestelling een aangepaste orderbevestiging met de werkelijke verzendkosten.
Mixtas verstuurt alle bestellingen met PostNL, soms via MyParcel.
De bestelling wordt onverzekerd en op uw eigen risico verzonden. Mixtas kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade of vermissing.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het pakket verzekerd via PostNL te laten verzenden. Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden, recht heeft op schadevergoeding tot 500 euro in geval van beschadiging of verlies van het pakket. Pakketten die naar het buitenland worden verzonden, worden altijd met verzekerde zending verstuurd.
3. Levering
Alle bestellingen worden zo snel mogelijk, en in de meeste gevallen binnen twee werkdagen na ontvangst van betaling, aangeboden aan PostNL, tenzij anders vermeld staat op de website. De opgegeven levertermijn is slechts indicatief en niet bindend.
De uiterste levertermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij u zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen, of wanneer met u een langere leveringstermijn overeen is gekomen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren, dan wordt u daarover tijdig geïnformeerd. U bent dan gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 14 dagen door Mixtas worden teruggestort zonder dat deze daartoe interest of een andere vergoeding verschuldigd is.
Bij een artikel dat niet op voorraad is, kan de levertermijn naar u fluctueren van enkele tot meerdere weken, afhankelijk van de periode die benodigd is voor het door Mixtas laten leveren van een zending uit binnen- of buitenland (zie levertermijn die omschreven staat bij de artikelen). De levertijd kan de (op de site aangegeven) verwachte levertijd overschrijden als de leverancier het artikel niet op voorraad blijkt te hebben. Mixtas zal u na bestelling zo goed mogelijk trachten te informeren over de te verwachten levertijd.
Mixtas doet haar uiterste best om de website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
Foutief doorgegeven afleveradressen zijn de verantwoordelijkheid van de besteller en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die voor rekening van de besteller komen.
Voor zendingen naar het buitenland gelden afwijkende levertermijnen.

4. Betaling
Alle genoemde prijzen op de website van Mixtas zijn vermeld in euro’s, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
Betaling kan geschieden als aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel-)voorwaarden worden gesteld.
In geval van betaling vooruit door middel van overschrijving per bank of giro, dient de betaling volledig binnen vijf werkdagen na orderdatum door Mixtas te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.
U geeft Mixtas toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door u gekozen betalingswijze.
Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Mixtas.

5. Retourzending
Mixtas streeft ernaar om u een kwalitatief goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de artikelen onmiddellijk te inspecteren en daarna gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail te melden aan info@mixtas.nl.
Indien u anderszins niet tevreden bent over de levering, dan vernemen wij dit graag z.s.m. per e-mail. U bent als klant gerechtigd binnen 14 dagen na levering de bestelling aan Mixtas te retourneren, mits ongebruikt, voorzien van de originele verpakking en voorzien van de originele labels.

U kunt dit als volgt doen:
1. u stuurt z.s.m. een e-mail naar info@mixtas.nl waarin u de retourzending kenbaar maakt. Vermeld hierbij uw naam, het order- of factuurnummer, uw bankrekeningnummer en een korte toelichting. Retourzendingen die niet vooraf zijn aangemeld per e-mail worden niet teruggenomen,
2. hierna ontvangt u per e-mail een bevestiging van Mixtas met daarbij het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren,
3. u verpakt de artikelen dusdanig dat mogelijke beschadiging wordt vermeden. Voeg een briefje toe met daarop uw naam, e-mailadres en het order- of factuurnummer. U draagt zelf de kosten van de retourzending. Wij vragen u de artikelen per pakket te versturen en niet per brievenbuspost, omdat brievenbuspost in het geval van kwijt raken op geen enkele wijze meer te traceren is. Retourzendingen waarvan de verzendkosten niet of onvoldoende door u zijn betaald, worden niet teruggenomen,
4. Mixtas controleert de artikelen nadat ze zijn ontvangen. Vanzelfsprekend dienen de artikelen in ongeschonden staat te zijn aangekomen bij Mixtas,
5. indien aan bovenstaande eisen is voldaan, zal Mixtas het betaalde aankoopbedrag, minus de door Mixtas gemaakte verzendkosten restitueren. Dit gebeurt binnen zeven dagen nadat de artikelen retour zijn ontvangen. Indien er niet aan bovenstaande eisen is voldaan, zullen de artikelen niet worden teruggenomen en bent u betalingsplichtig.
U bent verder betalingsplichtig als:
– u niet binnen zeven dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd,
– of als u de bestelling wel geannuleerd heeft, maar Mixtas de artikelen niet retour heeft ontvangen en u geen bevestiging van annulering kunt overleggen, en evenmin enig bewijs heeft dat het pakketje daadwerkelijk is verzonden.

6. Aansprakelijkheid
Alle producten die in het assortiment van Mixtas zijn opgenomen, zijn zorgvuldig geselecteerd. In geval van klachten kunt u zich altijd tot Mixtas wenden, waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant. De aansprakelijkheid van de kwaliteit van de artikelen berust altijd bij de desbetreffende fabrikant. Mixtas sluit hier¬mee iedere verantwoordelijkheid uit.
De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Mixtas is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website, dan wel informatie die op een andere manier kenbaar is gemaakt (zoals reclamemateriaal).
Mixtas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen ten opzichte van de beeldschermweergave.
Mixtas is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door PostNL of eventuele andere vervoerders. Indien u ervoor kiest een pakket verzekerd te verzenden, verzoeken wij u Mixtas hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Mixtas raadt u aan breekbare artikelen altijd verzekerd te verzenden (zie www.postnl.nl).

7. Overmacht
Mixtas is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mixtas geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Mixtas niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In geval van overmacht is Mixtas gerech¬tigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel de levering op te schorten zonder dat Mixtas gehouden is tot enige schadevergoeding.

8. Privacy
Persoonsgegevens van onze klanten worden nooit aan derden ter beschikking gesteld zonder nadrukkelijke toestemming van de klant.

9. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten met Mixtas en alle geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

10. Intellectueel eigendom
Deze website is in zijn geheel, inclusief naamgeving, het ontwerp, de lay-out en tekstueel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Mixtas worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden.

 

Algemene voorwaarden workshops en kinderpartijtjes Mixtas

INHOUD:
1.   Overeenkomst / boeking
2.   Dienstverlening
3.   Prijs
4.   Betaling
5.   Opzegging door Mixtas
6.   Annulering door opdrachtgever
7.   Wijziging aantal deelnemers
8.   Deelnemers
9.   Aansprakelijkheid
10. Ontbinding
11. Overmacht
12. Publicaties
13. Geheimhouding
14. Intellectueel eigendom
15. Klachten
16. Eigendom goederen
17. Toepasselijk recht / geschillen

1.      Overeenkomst / boeking
1.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk een aanbod van Mixtas aanvaardt. Na aanvaarding van het mondelinge of schriftelijke aanbod ontvangt de opdrachtgever van Mixtas een schriftelijke bevestiging (per post of e-mail) van hetgeen is overeengekomen. Bij aanmelding van één van de activiteiten/diensten van Mixtas is de overeenkomst definitief nadat de opdrachtgever ook daadwerkelijk een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van Mixtas dat de activiteit of arrangement doorgaat en bevestigd is.
1.2 Afbeeldingen, tekeningen, maat-, gewicht-, en eventuele verbruiksopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch dienen slechts ter aanduiding en zijn derhalve voor Mixtas niet strikt bindend. Aansprakelijkheid voor mogelijke afwijkingen sluit Mixtas dan ook uit.
1.3 In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
1.4 De eerste uitgebrachte offerte, prijzen en aanbiedingen zijn wederzijds vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Mixtas is slechts aan de gemaakte offertes, prijzen en aanbiedingen gebonden als de aanvaarding door de opdrachtgever binnen de aangegeven termijn wordt bevestigd. Aan telfouten en verschrijvingen, alsmede aan verminkte aanbiedingen kunnen geen rechten worden verleend.
1.5 Mixtas heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer (wezenlijke) punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Mixtas aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als de oorzaak van de wijziging aan Mixtas kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Mixtas. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van Artikel 8 (Aansprakelijkheid). Als het genoodzaakt is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.

2.      Dienstverlening
2.1 Mixtas zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren.
Dienstverlening door Mixtas richt zich uitdrukkelijk alleen tot de opdrachtgever van Mixtas. Mixtas staat evenwel niet in voor het bereiken van door opdrachtgever beoogd resultaat. Als het gaat om informatie, waaronder uitdrukkelijk begrepen de website(s), staat Mixtas niet in voor de inhoudelijke juistheid.
2.2 Opdrachtgever is gehouden alle door Mixtas verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Mixtas. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Mixtas verstrekte gegevens en informatie.
2.3 De enkele overschrijding van een overeengekomen tijd brengt Mixtas niet in verzuim. Evenmin heeft opdrachtgever dan recht op vergoeding van door hem geleden schade. Mixtas is niet gebonden aan tijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Mixtas, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en) en stakingen van personeel van Mixtas of haar (niet) ondergeschikte hulppersonen.

3.      Prijs
3.1 Prijzen op onze internet website: www.mixtas.nl zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijzen van op maat gemaakte workshops en overige activiteiten/diensten van Mixtas zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs die vermeldt staat bij onze activiteiten en andere diensten representeren de werkzaamheden, materiaalkosten en personeel.
3.2 Mixtas is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever aan te passen voor diensten en/of materialen die, volgens de desbetreffende planning dan wel volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.
3.3 Als opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Mixtas kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in artikel 3.2. van dit artikel, dan is opdrachtgever gerechtigd dit aan te geven binnen zeven werkdagen na de in dat lid bedoelde kennisgeving van Mixtas genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.
3.4 De reiskosten die Mixtas maakt door het naar de locatie te moeten reizen, zijn € 0,29 per km ex btw. Het aantal kilometers wordt berekend volgens de route van het vestigingsadres van Mixtas naar de locatie op routenet.nl en weer terug.
3.5 Mixtas komt voor kinderpartijtjes in ieder geval in: Haarlem, Heemstede, Velserbroek, Bloemendaal, Overveen, Spaarndam, Aerdenhout, IJmuiden, Beverwijk en Heemskerk.

4.      Betaling
4.1 Bij het afsluiten en akkoord gaan van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling plaats van de begroting.
– Aanbetaling van 50% van het totale bedrag dient bij opdrachtbevestiging te worden voldaan (tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk in de bevestiging schriftelijk is overeengekomen).
– De resterende 50% van de begroting dient 14 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan (tenzij nadrukkelijk anders in de bevestiging schriftelijk is overeengekomen). De opdrachtgever ontvangt eventueel na het evenement een tweede factuur voor eventuele nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering/debitering ontstaan door wijziging in de opdrachtbevestiging.
4.2 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Mixtas is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. Tevens is Mixtas gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
4.3 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan Mixtas de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst.
4.4 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zullen de vorderingen van Mixtas en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Mixtas onmiddellijk opeisbaar zijn.
4.5 Als Mixtas de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 6% per maand of deel van een maand die aan het begin van volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Als opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaalbedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro) te vermeerderen met BTW.
4.6 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langs openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.      Opzegging door Mixtas
Mixtas heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven regeling. Mixtas heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen kan.

6. Annulering door opdrachtgever
Indien een aan Mixtas gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is de opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd volgens de onderstaande voorwaarden:
a) bij annulering van de 30e tot de 14e kalenderdag voor de dag dat de workshop/het kinderpartijtje zal starten/aanvangen: 25% van de overeengekomen som.
b) bij annulering van de 14e tot de 7e kalenderdag voor de dag dat de workshop/het kinderpartijtje zal starten/aanvangen: 50% van de overeengekomen som.
c) bij annulering op of na de 7e kalenderdag voor de dag dat de workshop/het kinderpartijtje zal starten/aanvangen: 100% van de overeengekomen som.
d) annuleringen worden alleen in schriftelijk of per e-mail in behandeling genomen op werkdagen (maandag t/m vrijdag). Annuleringen buiten deze dagen worden geacht te zijn verricht op de eerst volgende werkdag. Het is niet mogelijk annuleringen telefonisch door te geven.
e) als blijkt dat Mixtas toch kosten moet maken dan kunnen deze bovenop de annuleringskosten verhaald worden op de opdrachtgever.

7.    Wijzigingen in het aantal deelnemers
7.1 Wijzigingen tot 1 dag (24 uur) voor aanvang van de activiteit:
a)   wijzigingen in meer deelnemers (mits er nog plaats, materiaal e.d. is) is altijd mogelijk zonder extra administratieve kosten tot aan het maximum aantal deelnemers zoals aangegeven op de site.
b)   wijzigingen in minder deelnemers binnen een week voor aanvang worden geheel doorberekend. Uiteraard mag het materiaal van de personen die er niet zijn wel gebruikt worden.
c)   het kan zijn dat bij een minder aantal deelnemers de prijs per persoon verandert.
d)   er dient wel rekening te worden gehouden met de minimale prijs per activiteit. De minimale prijs per activiteit zal altijd worden aangehouden.
Het minimum aantal personen en de bijbehorende prijs staat op de website vermeld (zie www.mixtas.nl).
7.2 Wijzigingen op de dag zelf zijn niet mogelijk. Bij eventueel minder deelnemers blijft de afgesproken prijs van kracht. Bij eventueel meer deelnemers zal er nog een extra naverrekening komen die ter plekke dient te worden afgerekend. Dit kan contant of per pin.
7.3 Wijzigingen worden alleen schriftelijk of per e-mail in behandeling genomen op werkdagen (maandag t/m vrijdag). Wijzigingen buiten deze dagen worden geacht te zijn verricht op de eerst volgende werkdag. Het is niet mogelijk om wijzigingen telefonisch door te geven.
7.4 Wanneer er op maat / all in prijzen zijn gemaakt dan gelden artikel 7.1. en 7.2 niet.

8.      Deelnemers
8.1 De deelnemer(s) die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een activiteit, evenement, arrangement of dienstverlening daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Mixtas in overleg van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten.
8.2 Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voorrekening van de deelnemer(s), indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Mixtas behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer(s) te verhalen.
8.3 Indien de deelnemer(s) meent dat de overeengekomen activiteit niet voldoet aan de beschrijving van deze activiteit in de publicaties van Mixtas, dan dient de deelnemer dat ter plaatse aan de begeleider te berichten. Deze begeleider zal ervoor zorgen, dat de onvolkomenheid of klacht – voor zover mogelijk – naar tevredenheid van alle deelnemers wordt verholpen.
8.4 Tijdens de workshops en kinderfeestjes worden foto’s gemaakt. Door boeking van een activiteit wordt toestemming gegeven deze foto’s op social media te gebruiken.

9.      Aansprakelijkheid
9.1 Indien de deelnemer(s) op enigerlei wijze lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, materieelverlies lijdt, schade veroorzaakt aan materiaal van Mixtas, locatie of derden, dan is de deelnemer(s) en/of opdrachtgever zelf verantwoordelijk hiervoor en kan de opdrachtgever, Mixtas hiervoor niet aansprakelijk stellen.
9.2 Mixtas kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden doordeelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook.
9.3 Mixtas is evenwel niet aansprakelijk voor: bij opdrachtgever of derden ontstane schade(n) die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door opdrachtgever aan Mixtas of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van opdrachtgever:
a) bij opdrachtgever of derden ontstane schade(n) die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Mixtas ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of andere derden:
b) de geleverde prestaties van de door Mixtas op verzoek van opdrachtgever aanbevolen en/of bemiddelde locatie(s).
9.4 Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen een maand nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Mixtas schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
9.5 De opdrachtgever vrijwaart Mixtas voor alle rechtsvorderingen van derden, evenals schaden, boeten, kosten en renten, die verband houden met zaken, rechten, informatie, die de opdrachtgever aan Mixtas verschaft en/of beschikbaar heeft gehouden.

10.    Ontbinding
10.1 Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als Mixtas, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn.
10.2 Als Mixtas aansprakelijk is jegens opdrachtgever en/of tot nakoming gehouden, is Mixtas, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, als dit naar haar redelijkheid oordeel van haar gevergd kan worden. Als Mixtas tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Mixtas zal wegens deze ontbinding nimmer tot enig schadevergoeding zijn gehouden.
10.3 Mixtas kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als opdrachtgever – al dan niet voorlopige – surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Mixtas zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
10.4 Bedragen die Mixtas heeft gefactureerd of zal factureren in verband met het geen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.    Overmacht
11.1.  In geval van overmacht aan de zijde van Mixtas heeft Mixtas het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. Mixtas zal de opdrachtgever direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden. Wanneer de situatie van overmacht van Mixtas langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
11.2 Mixtas is niet gehouden tot het nakomen van enig verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Mixtas en/of derden die Mixtas voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
11.3 Mixtas zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

12.    Publicaties
Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens Mixtas bindt Mixtas niet. Het aanbod van Mixtas gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

13.    Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.    Intellectueel eigendom
14.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden behoudt Mixtas zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
14.2 Alle door Mixtas verstrekte stukken, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, foto etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen hem niet zonder voorafgaande toestemming van Mixtas worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht of worden aangewend voor vervaardiging van gelijke of soortgelijke objecten en/of producten.
14.3 Mixtas behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
14.4 Alle op onze website URL: www.mixtas.nl geplaatste teksten, foto’s en inhoud mogen niet zonder toestemming van Mixtas gebruikt, gekopieerd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gesteld.
14.5 Alle bescheiden zoals hierboven genoemd zullen eigendom van Mixtas blijven. Mixtas houdt dan ook het recht voor om te allen tijde opgesomde bescheiden terug te vorderen.

15.    Klachten
15.1 Eventuele klachten worden door Mixtas slechts in behandeling genomen indien de opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering deze gebreken aan Mixtas heeft doorgegeven en daarbij binnen acht dagen Mixtas daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.
15.2 Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen acht dagen na verzenddatum van de facturen te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden de klachten niet meer door Mixtas in behandeling genomen.
15.3 Het indienen van de klachten ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Mixtas.
15.4 Mixtas is tot geen verdere schadevergoeding gehouden dan tot het bedrag waarvoor de levering der goederen en/of diensten waartegen wordt gereclameerd volgens de administratie van Mixtas.

16.    Eigendom goederen
Alle gereedschappen en benodigdheden voor de dienstverlening blijven van Mixtas. Indien goederen in eigendom van Mixtas achterblijven, moeten deze door de opdrachtgever ongefrankeerd aan Mixtas geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door de opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt moeten door de opdrachtgever aan Mixtas tegen kostprijs worden vergoed.

17.    Toepasselijk recht / geschillen
17.1 Op de arrangementen, evenementen, workshops, activiteiten, dienstverlening en overeenkomsten tussen Mixtas en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met Mixtas aangegane overeenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door de volgens de regelen van de absolute competentie bevoegde rechter, tenzij Mixtas en de deelnemer zijn overeengekomen het onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan een arbitrageinstantie.